Regulamin zajęć

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023

 z dnia 31.07.2023 r.

 

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zajęciach sekcji i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach

 

 

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Walcach prowadzi systematyczne zajęcia z zakresu edukacji artystycznej w formie kół i sekcji zainteresowań.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zajęcia w kołach i sekcjach Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach adresowane są przede wszystkim do dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkujących na terenie Gminy Walce. Chętni spoza terenu gminy przyjmowani będą w miarę wolnych miejsc.

2. W zależności od charakteru i specyfiki zajęć, zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupach z podziałem na odpowiednie kategorie wiekowe. Uczestnikami zajęć mogą być osoby, wyrażające chęć uczestnictwa w nich i spełniające kryteria wiekowe. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców.

3. Wykaz sekcji i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach dostępny jest na stronie internetowej www.gok.walce.pl, informacji można także zasięgnąć telefonicznie pod numerem telefonu 77 466 01 13.

4. Za udział w zajęciach kół i sekcji zainteresowań Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach obowiązuje odpłatność. Wysokość opłat ustalana jest na bieżący sezon kulturalny (wrzesień roku bieżącego –czerwiec roku następnego) w formie cennika opłat.

 

I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach jest: podpisane przez rodzica/opiekuna zgłoszenia uczestnika, podpisanie umowy uczestnictwa w zajęciach  uiszczenia comiesięcznych opłat za zajęcia w regulaminowym terminie.

 

II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach reguluje cennik znajdujący się w kasie ośrodka oraz na stronie www.gok.walce.pl.

2. Podpisanie umowy uczestnictwa w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Odpłatność za udział w zajęciach  określona jest w zryczałtowanej miesięcznej wysokości. W ramach zryczałtowanej kwoty Gminny Ośrodek Kultury w Walcach zapewnia min. 3 zajęcia w danym miesiącu.

4. Opłaty należy uiszczać z góry, najpóźniej do 20 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. Opłata winna być wniesiona w pełnej wysokości za dany miesiąc. Brak opłaty po tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach i wykreśleniem z listy uczestników.

5.Nieobecności uczestnika na zajęciach w okresie rozliczeniowym nie powodują proporcjonalnego zmniejszenia opłaty za dany okres rozliczeniowy.

7. Trzy kolejne, nie zgłoszone instruktorowi wcześniej nieobecności, powodują skreślenie z listy uczestników bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty wniesionej za zajęcia.

8. Uczestnik zajęć grupowych w uzasadnionym przypadku może zwrócić się o zmniejszenie opłaty. Prośbę wraz z uzasadnieniem, popartą przez instruktora prowadzącego zajęcia, należy przekazać Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach (przed upływem terminu uiszczenia należnej opłaty), który decyduje o zmniejszeniu opłat.

9. Opłaty za indywidualną naukę gry na instrumentach wnosi się w ustalonej w cenniku wysokości, w terminie ustalonym w niniejszym regulaminie za przewidywaną w harmonogramie ilość lekcji. Niezrealizowane zgodnie z harmonogramem lekcje zostaną odpracowane, we wspólnie uzgodnionym z instruktorem terminie, a o ile będzie to niemożliwe, należność za następny okres rozliczeniowy zostanie pomniejszona o wartość niezrealizowanych lekcji.

10. Uregulowanie należności za zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach należy dokonać:

- przelewem na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach O/Walce

nr rachunku: 12 8884 1014 2002 0012 8369 0001

 

III. MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ

Miejsce i czas zajęć ustalane są na podstawie grafiku przygotowanego przez Dyrektora i instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. W przypadku gdy zajęcia wynikające z grafiku nie odbędą się z winy Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o odpracowaniu zajęć i ich termin, ustala instruktor w porozumieniu z uczestnikami.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (e - mailem, telefonicznie, whats-up lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.

3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10 osób (z wyjątkiem zajęć indywidualnych i nauki języków obcych). W przypadku obecności na zajęciach mniejszej liczby osób, Dyrektor – po konsultacji z instruktorem może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.

4. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

5. W okresach przerw w nauczaniu szkolnym t. j. podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, ferii letnich, zimowej przerwy świątecznej i okresach przedświątecznych zajęcia stałe w kołach i sekcjach zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach ulegają zawieszeniu.

6. Wszystkie informacje organizacyjne dotyczące zajęć umieszczane będą na utworzonych grupach  WhatsApp. Informacje będą dotyczyć min. informowania na grupach o zaleganiu z płatnościami za zajęcia, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika zajęć zalegającego z opłatą.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

3. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.

4. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

5. Uczestnik zajęć może przebywać na terenie pracowni Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach w dniach i godzinach wyznaczonych na zajęcia, wyłącznie w obecności instruktora prowadzącego.

6. Instruktor jest odpowiedzialny za uczestników tylko podczas trwania zajęć w pracowniach i salach. W drodze na zajęcia i po ich zakończeniu odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych spoczywa na opiekunach.

7. Gminny Ośrodek Kultury w Walcach nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowniach w salach lub na korytarzach.

 

VI . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych, jak również wizerunku uczestników zajęć, udostępnionych Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Walcach odbywać się będzie za ich zgodą, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.. (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) w celach administracyjnych, informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

Akceptując niniejszy Regulamin uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem w wyżej wymienionych celach.

 

PDFREGULAMIN ZAJĘĆ do Zarządzenia Nr 10 2023.pdf (122,55KB)

PDFZałącznik 3. Rezygnacja.pdf (130,96KB)

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góry Przewiń do góry