Regulamin Wozy Dożynkowe - pełny obowiązujący 2023 rok - Rozkochów

Zarządzenie nr 12/2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.08.2023 r.

Regulamin konkursu na przygotowanie wozów dożynkowych na dożynkach gminnych w miejscowości

 Rozkochów w dniu 17.09.2023 r.


1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Walcach
2. Przedmiotem konkursu jest: przygotowanie jak największej liczby wozów dożynkowych z każdej miejscowości Gminy Walce (zgodnie z kryteriami konkursu, o których mowa w ust. 6).

3. Celem konkursu jest:

1)działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
2) upowszechnienie, kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej – plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw;
3) identyfikacja i promocja przedsięwzięć kulturowych pielęgnujących lokalne i regionalne tradycje;
4) aktywizacja życia kulturalnego mieszkańców wsi.


4. Warunki uczestnictwa:
1) za prawidłowe zgłoszenie, uważa się przedłożenie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce (sekretariat), bądź drogą elektroniczną e-mail gok@walce.pl

2) przygotowane scenki rodzajowe powinny nawiązywać do tematu życia na wsi, pracy na roli, tematyki związanej z rolnictwem, organizacją życia na wsi  itp.. Scenki mogą być przygotowane w sposób humorystyczny, kabaretowy;

3) zakazane jest poruszanie tematów obrażających uczucia religijne;

4) odpowiedzialność za sposób prezentacji tematu oraz za ewentualne naruszenie dóbr osobistych w przygotowanych scenkach ponosi osoba zgłaszająca dany wóz do konkursu;

5) zgłoszony wóz musi uczestniczyć w korowodzie dożynkowym;

6) wóz na którym prezentowana jest korona dożynkowa nie jest wozem dożynkowym w rozumieniu tego Regulaminu;


7) zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;

8) Jedna osoba może zgłosić nieograniczoną ilość wozów, na których prezentowane będą scenki rodzajowe;


5. Powołanie komisji konkursowej:
1) Wójt Gminy Walce powołuje w formie zarządzenia, komisję konkursową do stwierdzenia ilości prezentowanych wozów dożynkowych;
2) w skład komisji konkursowej wchodzą po jednym przedstawicielu: Urzędu Gminy w Walcach,
 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy Walce;


3) komisja konkursowa po dokonanej ocenie sporządza protokół, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;

4) decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania;

6. Kryteria oceny:
Zgłoszone wozy dożynkowe będą oceniane według poniższych kryteriów:
1) ilość zgłoszonych do konkursu wozów z danej miejscowości i ich faktyczny udział w korowodzie dożynkowym;

7. Za prezentowane wozy dożynkowe zgłoszone do konkursu przyznane zostaną nagrody pieniężne.

8. O przyznaniu wysokości nagród decyduje komisja konkursowa.
9. Odbiór nagród pieniężnych za udział w konkursie, nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach, ul. Opolska 23a, 47-344 Walce, w kasie od godz. 8:00 do 14:00, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

10. Całkowita pula wszystkich nagród w konkursie zostaje ustalona na kwotę: 1.500zł, a maksymalna kwota, którą komisja może przyznać na jeden wóz to 100zł;


11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
12. Szczegółowych informacji i wyjaśnień związanych z organizacją konkursu udzielają:
pracownicy  Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach tel. 77 466 01 13

 

PDFRegulamin Wozy Dożynkowe - pełny obowiązujący 2023 rok - Rozkochów.pdf (224,05KB)

Do pobrania:
PDFZałącznik 1. KARTA ZGŁOSZENIOWA do konkursu wozów dożynkowych.pdf (89,35KB)
PDFZałącznik 2. ZGODA ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ODBIORCY OFERTY KULTURALNEJ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.pdf (169,19KB)

 

Opublikował(a): Arkadiusz Maus Data publikacji: 11-08-2023 14:37 Modyfikował(a): Arkadiusz Maus Data modyfikacji: 30-08-2023 14:56

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góry Przewiń do góry