Znani i zasłużeni dla Gminy Walce

HONOROWI OBYWATELE GMINY WALCE


Josef Schottner


Abp Alfons Nossol
Dewiza biskupia: Veritatem facere in caritate (Czynić prawdę w miłości)
 

z21997225AMPAbp-Alfons-Nossol-urodzil-sie-8-sierpnia-1932-roku.jpeg

Abp Alfons Nossol jest osobistością, która autentycznością swojego własnego życia
i swoim niesłabnącym zaangażowaniem na rzecz porozumienia i pojednania narodów Europy, jest dla przyszłych pokoleń Gminy Walce wzorem, zachętą i symbolem na przyszłość. Jest on wielkim budowniczym mostów w Europie. Arcybiskup zawsze powtarzał „(..)Budowanie mostów zawsze jest trudne. Dziś dialog jest już łatwiejszy, możemy sobie po bratersku mówić, co nas boli, a co cieszy.  Z posługiwaniem Księdza Arcybiskupa wiąże się gruntowne przeobrażenie administracyjno-strukturalne Diecezji Opolskiej. Powstały regiony duszpasterskie oraz nowe dekanaty. Ksiądz Arcybiskup utworzył wiele nowych parafii. Tak mogło się stać dzięki wielu nowo wybudowanym kościołom i kaplicom, które w ostatnich dziesięcioleciach ubogaciły topografię naszego terenu.

Brożec, ŹRÓDEŁKO - magiczne miejsce arcybiskupa Nossola. Jak sam mówił; to źródło to był świadek Jego dzieciństwa i młodości, „pierwszy ludowy uniwersytet”. Pod lasem nie tylko pasło się zwierzęta, ale i słuchało opowiadań starszych o historii naszej wsi i parafii, o dawnych mieszkańcach. To tu po raz pierwszy usłyszałem, jak w Brożcu i okolicy przebiegał plebiscyt.

Bo tutaj czułem się zawsze autentycznie szczęśliwy. Kiedyś spędzałem tu całe wakacje przy pasieniu. Pamiętam,
że niedaleko było pole mojej ciotki. Ale układ pól od tamtych czasów zupełnie się zmienił - opowiada abp Nossol. 

Okazało się, że zapomniane źródełko leniwie rozlewa się po ziemi, ale dojść do niego praktycznie nie było można. Drogę dojazdową zarosły krzaki i samosiejki. Mieszkańcy Brożca postanowili uporządkować to miejsce.  Wszystkie samosiejki zostały wycięte i spalone. Znaleźli się sponsorzy, którzy dali m.in. kamienie na utwardzenie terenu. To nie jest dzieło żadnej organizacji ani stowarzyszenia, straży ani mniejszości. To zrobili sami ludzie. A gmina pomogła w wyrównaniu drogi. W miejscu, gdzie bije źródełko, mieszkańcy Brożca umieścili dwa kamienne kręgi
 i drewnianą cembrowinę z daszkiem. Obok stanął duży drewniany krzyż. W minioną sobotę ks. arcybiskup spotkał się w tym miejscu z ludźmi, którzy pomagali przy stworzeniu tego urokliwego zakątka. Po krótkim majowym nabożeństwie wszyscy zostali poczęstowani bigosem i ciastem. Arcybiskup spróbował wody ze źródełka.

 Do pomocy przy pracy przychodziła też miejscowa młodzież. Przez cały maj przyjeżdża tu z całej gminy mnóstwo ludzi - z dnia na dzień ożyła tradycja odwiedzania tego miejsca - mówi Paweł Nossol. - Siadają
w cieniu na ławce, próbują wody i spacerują po lesie.

To jest piękne miejsce - podkreśla abp Nossol. - Ja sam odkryłem tu piękno przyrody. To, czego nas w szkole uczono w sposób unaukowiony, tu ożywało jako konkret. Leśniczy uczył nas, młodych, jak nazywają się różne drzewa, kwiaty i trawy. Wiele z tych nazw pamiętam do dziś. Cieszę się, że to miejsce znów żyje i przyciąga ludzi.

To właśnie Ksiądz Arcybiskup czyni naszą Gminę miejscem sławnym. Sprowadza do nas znaczących ludzi
 z całego świata, aby pokazać im piękno Śląskiej Ziemi, zarazić ich optymizmem płynącym z tego miejsca
i zachwycić kulturą naszego regionu.

Wiele zasług Księdza Arcybiskupa dla Opolskiej Ziemi, dla naszej gminy można wyliczać. Wdzięczni jesteśmy Księdzu Arcybiskupowi za to i wyrażamy swój szacunek.


Helmut J. Himmler

 

HJH-Anita Vogel-Walce 2017 002.jpeg

Burmistrz gminy Berg od 1.5.1996 r., Zastępca Zarządcy Powiatu Neumarkt, Członek Komisji Edukacji Niemieckiego Związku Miast i Gmin w Berlinie.

W dniu 10 maja 1997 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie miedzy Gminą Berg – Walce.Jedną ze stron, która dążyła do podpisania właśnie takiego porozumienia był Pan Helmut Himmler. Na podstawie tego porozumienia Burmistrz Helmut J. Himmler staje na straży stałej współpracy międzysamorządowej, wspiera wymianę partnerską mieszkańców jak i działa na rzecz niemiecko – polskiego porozumienia.

W czasie pamiętnej, tragicznej powodzi 1997 roku strażacy i mieszkańcy Berg wspomagali materialnie i finansowo mieszkańców wsi Stradunia oraz całą Gminę Walce. Dwukrotnie przyjechali z transportem żywności, odzieży, lekarstw i środków higieny dla powodzian.

W ramach naszej współpracy dokonywała się wymiana na poziomie kulturowym, sportowym, szkolno – młodzieżowym. Razem z mieszkańcami gminy Pan Himmler brał czynny udział w festynach i imprezach kulturalno-rekreacyjnych.

Szczególną rolę odegrało zorganizowanie wymiany młodzieży pomiędzy szkołami podstawowymi w Walcach i Bergu. Uczniowie waleckiej szkoły byli serdecznie witani przez burmistrza i dyrektora szkoły oraz gościnnie przyjmowani w niemieckich rodzinach. Również mieszkańcy Walec z sympatią przyjmowali dzieci z Niemiec. Dla młodzieży była to okazja do poznania folkloru, kultury i tradycji, do poznania lub doskonalenia języka przyjaciół,
do zwiedzania ciekawych i historycznych miejsc naszego i ich regionu.

Nasze spotkania były doskonałą okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń i omówienia dalszej współpracy.


Anita Vogel

HJH-Anita Vogel-Walce 2017 002.jpeg

Pani Anita Vogel – Radna gminy partnerskiej Berg, wspiera wymianę partnerką i działa na rzecz niemiecko – polskiego porozumienia współpracując z Gminą Walce.PaniAnita Vogel jest członkiem rady miejskiej w Bergu od 1990 r. i pełni funkcję urzędnika ds. partnerstwa.

Poprzez oznaczenie, chcę podziękować Pani Anicie za jej niezwykłe zaangażowanie
w ramach naszego partnerstwa, pomoc w przygotowaniu i goszczeniu nas w ramach cyklu koncertów Adwentowych, które realizujemy już od tylu lat. Zawsze bogaty
i przepiękny program koncertu na który składają się utwory zarówno stare, tradycyjne związane z obrzędami i zwyczajami adwentowymi, zaprezentowane są przez Orkiestry Gmin Partnerskich. Spotkania te umożliwiają nam promocję tradycji wynoszonych
z naszych małych ojczyzn.

W ramach naszej współpracy pomagała w wymianach na poziomie kulturowym. Razem z mieszkańcami Pani Vogel brała czynny udział w festynach i imprezach kulturalno-rekreacyjnych. Co rocznie bierze udział w Dożynkach Gminnych orgaznizowanych przez Gminę Walce.

Włożyła wiele pracy i wysiłku w nawiązanie i podtrzymanie dobrosąsiedzkich, przyjaznych stosunków między naszymi gminami.


Śp. Piotr Miczka 

Miczka_cz.jpeg

Pan Piotr Miczka rozpoczął pracę zawodową w województwie opolskim w 1960 r. W roku 1969 rozpoczął pracę w administracji państwowej został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy, funkcję tę piastował do końca 1972 roku. Z dniem 01.01.1973 r. został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Walcach na stanowisku sekretarza biura, a następnie sekretarza urzędu do dnia 18.06.1990 r. kiedy to został powołany na stanowisko sekretarza gminy. Z dniem 01.01.1991 r. został wybrany na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy. Funkcję tę piastował do dnia 04.07.1994 r. kiedy to został wybrany przez Radę Gminy na stanowisko Wójta Gminy Walce. Funkcję te pełnił przez kolejne trzy kadencje do dnia 04.12.2006 r.

W czasie pełnienia funkcji Wójta Gminy w latach 1994 – 2006  wykazał się wyjątkową pracą na rzecz gminy. Charakteryzował go profesjonalizm wpływający na kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy, z olbrzymia troską o dobro mieszkańców we wszystkich sferach społecznych, zarówno rolników jak i przedsiębiorców. Aktywnie działał na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców gminy w sposób oddany podchodził do pełnionej funkcji.  Inicjował wiele przedsięwzięć społeczno-gospodarczych, a także kulturalnych. Współpracował z organizacjami pozarządowymi oraz zawiązał partnerstwo z gminami z poza kraju (Berg – Niemcy, Mala Morawka – Czechy).  Przyczynił się do ścisłej współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Za jego kadencji powstały tereny inwestycyjne na których jego staraniem powstały dwa prężne zakłady produkcyjne z kapitałem niemieckim o znaczącym potencjale gospodarczym  (spółka GoodMills , jeden z największych producentów mąk w Polsce (wytwórca m.in. mąki „Basia”) oraz spółka B+K, niemiecki producent opakowań przemysłowych). Pozyskując środki unijne rozpoczął się proces kanalizacji gminy. Duży nacisk kładł na rozwój szkolnictwa doprowadzając do budowy gimnazjum w Walcach. Znał problemy społeczności lokalnej, które w ramach możliwości finansowych starał się rozwiązywać. Swoją wiedzą i doświadczeniem służył dobrze społeczeństwu gminy, a także dla całego regionu Śląska Opolskiego. Był chodzącym kompendium wiedzy o regionie. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy i pracowity. Swoją wiedzą i doświadczeniem służył społeczeństwu Gminy, a także dla całego Regionu!
Śp. Piotr Miczka zmarł  3 marca br. pochowany został na brożeckim cmentarzu.


ZASŁUŻENI DLA GMINY WALCE


Maria Żmija Glombik

MARIA ŻMIJA.png

Pani Maria Żmija Glombik niewątpliwie jest osobą posiadającą w wśród lokalnej społeczności autorytet i uznanie. Wynika on z działalności jaką pani Maria prowadzi od wielu lat na niwie kultury w Gminie Walce. Poprzez swoją aktywności i podejmowanie wielu inicjatyw kulturalnych promuje Gminę Walce w kraju i za granicą.

Pani Maria Żmija Glombik od lat 70-tych XX wieku zajmuje się działalnością kulturalną i społeczną na terenie Gminy Walce. W latach 1997-2008 była dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. Była liderką i współzałożycielką wielu lokalnych organizacji w tym w latach 1997-2009 Grupy Odnowy Wsi Walce oraz Waleckiej Izby Tradycji przy Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach

Od roku 2010 stoi na czele Związku Śląskich Kobiet Wiejskich. Organizacja ta skupia ok. 1000 członkiń. Podejmuje szereg działań mających na celu promocję tradycji ludowych i aktywizację kobiet zamieszkujących tereny wiejskie. Jest animatorką życia kulturalnego wsi i gminy, organizatorką wielu warsztatów rękodzielniczych, kursów, wycieczek itp.. Jest aktywną kroszonkarką i promotorką tej formy zdobienia jaj wielkanocnych,  o czym świadczą liczne zaproszenia do udziału w konkursach kroszonkarskich w roli uczestnika, ale też Jurora. Od 1983 roku jest liderką i kierownikiem zespołu folklorystycznego Walczanki. Zespół ten w tym roku obchodzi swoje 45-lecie, a występów i nagród jakie zdobył nie sposób zliczyć.

Pani Maria zaangażowana była w wiele działań mających na celu promowanie dziedzictwa kulturowego np. wpisania kroszonki opolskiej na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi na terenie kraju np. na Kaszubach, ale też poza granicami kraju np. w Niemczech. Tą działalnością promuje zwyczaje i tradycje swojej Gminy Walce na arenie wojewódzkiej, ogólnokrajowej i międzynarodowej.

Pani Maria Żmija Glombik jest laureatką wielu prestiżowych nagród takich jak np. Odznaka za zasługi dla Województwa Opolskiego, Kryształowej Koniczyny – Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej, dwukrotnie otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów Kultury i wiele innych.


Joachim Czernek

Joachim Czernek.jpeg

Pan Joachim Czernek jest osobą, która bez wątpienia zasługuje na odznaczenie  tytułem „Zasłużony dla Gminy Walce”.  Jako Wójt Gminy Walce w latach 1990 -1994, podejmował wiele inicjatyw dla rozwoju gminy,  z dużym profesjonalizmem wpływając na kształtowanie pozytywnego wizerunku Gminy i olbrzymią troską o dobro mieszkańców. Następnie w latach 1993 - 1997 powierzono Panu Joachimowi  mandat posła na Sejm II kadencji, obdarzając go zaufaniem i doceniając jego pracę i działalność społeczną. Jako pierwszy starosta, budował struktury powiatu. Od początku  istnienia, tworzył go z dużym zaangażowaniem. Stawał  ponad podziałami i spektakularnymi interesami, gdyż zależało mu na rozwoju regionu i poprawie życia jego mieszkańców. Przyczynił się do ścisłej współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim. Przez całe swoje życie pracował na rzecz rozwoju regionu pozostawiając  trwałe ślady swojej działalności. Jest przykładem człowieka, któremu bardzo na sercu leży dobro swojej Małej Ojczyzny oraz jej mieszkańców. Należy się u za to najwyższe uznanie, a świadczy o tym całokształt jego pracy i działalności społecznej prowadzonej  dla dobra mieszkańców.

 


       brzmi dobrze.jpeg

Opublikował(a): Rafał Magosz Data publikacji: 24-03-2021 15:52 Modyfikował(a): Arkadiusz Maus Data modyfikacji: 10-08-2023 15:15

Wydarzenia

Na skróty

Dane kontaktowe

Przewiń do góry Przewiń do góry